ข่าว

JVK มอบรางวัลให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 20 ปี
26 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา คุณอรวรรณ  วรนดจ (Vice President)พร้อมด้วยคุณนุชจรินทร์  เทียบเพลีย (GM-Operation & Admin) ได้มอบทองให้แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ  20 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจที่ร่วมงานกันมาตลอดและในต่อๆ ไป ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบทุกท่านครับ