News

เจวีเค ตอนรับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
23 February 2018

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน บริษัทเจวีเคฯ มีโอกาสต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมชมกิจการของทาง เจวีเคฯ